Chúng tôi đã tạo Chính sách Bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) để cho bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin và chia sẻ những thông tin đó qua Dịch Vụ trên ETOK.

BẰNG CÁCH TẢI XUỐNG, TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ VÀ/HOẶC ĐĂNG KÝ VỚI CHÚNG TÔI HOẶC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI THÔNG QUA ỨNG DỤNG, BẠN CHẤP NHẬN CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC NÊU TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY. NẾU BẠN ĐĂNG KÝ HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NHÂN DANH MỘT CÁ NHÂN HOẶC PHÁP NHÂN KHÁC NGOÀI BẠN NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ ĐƯỢC ỦY QUYỀN BỞI CÁ NHÂN HOẶC PHÁP NHÂN ĐÓ ĐỂ ĐỒNG Ý CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY THAY CHO CÁ NHÂN HOẶC PHÁP NHÂN ĐÓ.

THU THẬP THÔNG TIN

Thông Tin Bạn Cung Cấp Cho Chúng Tôi

Chúng tôi thu thập những thông tin được bạn cung cấp trực tiếp, chẳng hạn như khi bạn tạo hoặc sửa đổi tài khoản, yêu cầu dịch vụ, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc liên lạc với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: tên, email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, ảnh đại diện, phương thức thanh toán và các thông tin khác mà bạn chọn cung cấp.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Thông Qua Việc Sử Dụng Dịch Vụ

Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về bạn:

Thông tin giao dịch: Chúng tôi thu thập các chi tiết giao dịch liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, bao gồm loại dịch vụ yêu cầu, ngày và giờ dịch vụ được cung cấp, số tiền phải trả, và các chi tiết giao dịch khác có liên quan.

Thông tin về cách sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn và khách truy cập trang web tương tác với Dịch Vụ, mong muốn của bạn và những cài đặt được thiết lập. Trong một số trường hợp, chúng tôi thực hiện việc này bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự.

Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn như: thông tin phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm và tên tệp và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, số nhận dạng thiết bị, số nhận dạng quảng cáo, số se-ri, và thông tin mạng di động.

Thông tin đăng nhập: Khi bạn tương tác với Dịch Vụ, chúng tôi thu thập nhật ký máy chủ, có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, thời gian truy cập và thời gian truy cập, các tính năng của ứng dụng hoặc các trang được xem, các sự cố ứng dụng và các hoạt động hệ thống khác, dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba mà bạn đã sử dụng trước khi tương tác với Dịch Vụ của chúng tôi.

Thông Tin Thu Thập Từ Các Nguồn Khác

Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin từ các nguồn khác và kết hợp với thông tin chúng tôi đã thu thập thông qua Dịch Vụ. Ví dụ: Nếu bạn chọn liên kết, tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản ETOK của mình với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc dịch vụ mạng xã hội (ví dụ như Facebook) hoặc nếu bạn tương tác với một ứng dụng hoặc trang web riêng biệt sử dụng API của chúng tôi (hoặc chúng tôi sử dụng API của họ), chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn hoặc các kết nối của bạn từ trang web hoặc ứng dụng đó.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn để:

Cung cấp, duy trì và cải tiến các Dịch Vụ của chúng tôi, ví dụ, để tạo thuận lợi cho thanh toán, gửi hóa đơn, cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu (và gửi thông tin liên quan), phát triển các tính năng mới, cung cấp hỗ trợ khách hàng cho Người dùng và gia sư, giáo viên, phát triển các tính năng về bảo mật, xác thực người dùng, gửi thông tin cập nhật sản phẩm và thông báo quản trị;

Thực hiện các hoạt động nội bộ, ví dụ, để tránh gian lận và lạm dụng Dịch Vụ của chúng tôi; để khắc phục lỗi phần mềm và các vấn đề về hoạt động; để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu; và để theo dõi và phân tích các xu hướng sử dụng và hoạt động;

Gửi cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn quan tâm, bao gồm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, tin tức và sự kiện của ETOK và các công ty khác mà luật pháp địa phương cho phép; và để tổ chức các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, hoặc các mục khuyến mãi khác và trao bất kỳ giải thưởng có liên quan;

Cá nhân hoá và cải tiến Dịch Vụ, bao gồm cung cấp hoặc giới thiệu các tính năng, nội dung, kết nối xã hội, giới thiệu và quảng cáo.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc như được mô tả tại thời điểm thu thập hoặc chia sẻ, bao gồm như sau:

Thông Qua Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

Với gia sư, giáo viên để tạo điều kiện cho họ cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ tên, ảnh (nếu bạn cung cấp) của bạn cho gia sư, giáo viên.

Với các bên thứ ba cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua một sự hợp tác hoặc chương trình khuyến mãi do bên thứ ba hoặc chúng tôi thực hiện;

Với công chúng nếu bạn gửi nội dung trong một diễn đàn công khai, chẳng hạn như nhận xét trên blog, bài đăng trên mạng xã hội hoặc các tính năng khác của Dịch Vụ của chúng tôi mà công chúng có thể xem được;

Với bên thứ ba mà bạn chọn chia sẻ thông tin, ví dụ như các ứng dụng hoặc trang web khác tích hợp với API hoặc Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc những người có API hoặc Dịch Vụ mà chúng tôi tích hợp.

Chia Sẻ Quan Trọng Khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

Với các đơn vị trực thuộc hoặc liên kết với ETOK nhằm cung cấp dịch vụ hoặc tiến hành xử lý dữ liệu thay cho chúng tôi, hoặc cho các mục đích tập trung dữ liệu và/hoặc logistics;

Với các nhà cung cấp, tư vấn, đối tác tiếp thị, và các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người cần truy cập vào các thông tin đó để thay mặt chúng tôi thực hiện công việc;

Để đáp lại yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc công bố thông tin là tuân thủ hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hoặc thủ tục pháp lý hiện hành nào;

Với cán bộ thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba khác nếu chúng tôi tin rằng hành động của bạn không phù hợp với Điều khoản Sử dụng, các chính sách hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của ETOK;

Khi có liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán bất kỳ việc sáp nhập, mua bán tài sản của công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, tài trợ, hoặc mua lại tất cả hoặc một phần mô hình kinh doanh của chúng tôi bởi hoặc vào một công ty khác;

Nếu chúng tôi thông báo cho bạn và bạn đồng ý chia sẻ;

Trong một hình thức tổng hợp và/hoặc ẩn danh mà không có cách nào để tìm ra danh tính của bạn.

Các Tính Năng Chia Sẻ Trên Mạng Xã Hội

Dịch Vụ có thể tích hợp với các tính năng chia sẻ xã hội và các công cụ khác có liên quan cho phép bạn chia sẻ các hành động mà bạn thực hiện trên Dịch Vụ của chúng tôi với các ứng dụng, trang web hoặc phương tiện khác và ngược lại. Việc bạn sử dụng các tính năng này cho phép chia sẻ thông tin với bạn bè hoặc công chúng, tùy thuộc vào cài đặt bạn thiết lập với dịch vụ chia sẻ xã hội. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các dịch vụ chia sẻ xã hội này để biết thêm thông tin về cách họ xử lý dữ liệu bạn cung cấp hoặc chia sẻ thông qua chúng.

Dịch Vụ Phân Tích Và Quảng Cáo Do Người Khác Cung Cấp

Chúng tôi có thể cho phép những người khác cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích đối tượng cho chúng tôi, để phục vụ quảng cáo thay cho chúng tôi trên Internet, và theo dõi và báo cáo về hiệu suất của các quảng cáo đó. Các pháp nhân này có thể sử dụng cookie, web beacon, SDK và các công nghệ khác để xác định thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi cũng như khi bạn truy cập các trang web và dịch vụ trực tuyến khác.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Thông Tin Tài Khoản

Bạn có thể sửa đổi thông tin tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến hoặc trong ứng dụng của bạn.

Quyền Truy Cập

ETOK sẽ tuân theo yêu cầu của các cá nhân liên quan đến việc truy cập, chỉnh sửa, và/hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ theo đúng luật pháp hiện hành.

Thông Tin Khuyến Mãi

Bạn có thể chọn không tham gia nhận thông điệp quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn trong những thông điệp đó. Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn những thông tin không phải là quảng cáo, chẳng hạn như những thông tin về tài khoản của bạn, về các dịch vụ bạn yêu cầu hoặc các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

THAY ĐỔI BẢN TUYÊN BỐ

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào và bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi công bố Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi thông qua Dịch Vụ. Chúng tôi sẽ cập nhật ngày được chỉnh sửa lần cuối ở cuối Chính sách Bảo mật này nếu có bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin nào liên quan đến Dịch Vụ sau bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi.

[Được chỉnh sửa lần cuối 20 tháng 2 năm 2021]

Xem Điều khoản Sử dụng