Ứng Dụng cung cấp Dịch Vụ Gia sư trực tuyến

Cập nhật mới nhất: 20 Tháng 2 năm 2021

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Giới thiệu

1.1. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của ETOK (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Hợp Đồng”) giữa bạn và ETOK (như được định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi ETOK. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc dừng tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

1.2. ETOK có thể điều chỉnh các điều khoản trong Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web  http://www.ETOK.vn  Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

1.3. ETOK LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ CUNG CẤP NỀN TẢNG CHO NGƯỜI DÙNG ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. VAI TRÒ CỦA ETOK LÀ LIÊN KẾT NGƯỜI DÙNG VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. ETOK KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ/HOẶC THIẾU SÓT CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO, CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI DO NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CHỊU. NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG HAY NHÂN VIÊN CỦA ETOK VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI ETOK.

 1. Định nghĩa

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:

2.1. “Ứng dụng” nghĩa là ứng dụng web được ETOK xây dựng để Người Dùng và Các Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tải xuống;

2.2. “ETOK” nghĩa là nền tảng ứng dụng thuộc sở hữu của Công ty TNHH WEECOSOLUTIONS, có trụ sở tại Lầu 6, Tòa nhà Yoco, số 41 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

2.3. “Chính sách ETOK” nghĩa là:

2.3.1. Chính sách Bảo mật;

2.3.2. Quy tắc ứng xử dành cho Gia sư ETOK hoặc Quy tắc ứng xử dành cho Khách Hàng, có thể được áp dụng; và

2.3.3. Tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian;

2.4. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể nhận dạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch số điện thoại, ngân hàng và chi tiết thẻ tín dụng, sở thích cá nhân, địa chỉ email hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe thông tin xe và bảo hiểm;

2.5. “Nền tảng” nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của ETOK, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập Các Giải pháp;

2.6. Chính Sách Bảo Mật” nghĩa là chính sách bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại: https://www.ETOK.vn được sửa đổi theo thời gian.  https://www.ETOK.vn  được sửa đổi theo thời gian;

2.7. “Dịch Vụ” nghĩa là việc liên kết của Người dùng với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba thông qua Ứng Dụng, Nền Tảng và / hoặc Phần Mềm;

2.8. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Ứng Dụng được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi ETOK;

2.9. “Các Giải Pháp” nghĩa là các dịch vụ gia sư trực tuyến được cung cấp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ (gọi riêng là “Giải Pháp”)

2.10. “Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba”nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ, bao gồm đối tác gia sư, giáo viên;

2.11. “Người dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và / hoặc Phần Mềm để tìm kiếm và nhận Các Giải pháp;

2.12. “Phí người dùng” nghĩa là các khoản phí mà Người Dùng phải trả để nhận được Các Giải pháp thông quaviệc sử dụng Dịch vụ, bao gồm phí gia sư, thuế và các khoản phí lệ phí khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể.

2.13. “Đặt Lịch học qua ETOK” có nghĩa là các lịch học được đặt bởi Người Dùng thông qua trang web do ETOK phát triển và cung cấp, có thể được điều chỉnh bởi ETOK tại từng thời điểm.

 1. Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết

3.1. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/cam kết rằng:

3.1.1. Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi;

3.1.2. Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác;

3.1.3. Bạn sẽ chỉ Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp;

3.1.4. Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;

3.1.6. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;

3.1.7. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng Dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi;

3.1.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

3.1.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng như tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng, v.v. hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý theo quy định pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp Dịch Vụ;

3.1.10. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;

3.1.11. Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với ETOK hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

3.1.12. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ;

3.1.13. Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ ETOK;

3.1.14. Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn đồng ý rằng ETOK có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì ETOK có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Ứng Dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn;

3.1.15. Bạn sẽ chỉ sử dụng điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;

3.1.16. Bạn đồng ý rằng Dịch vụ có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan (đường truyền mạng, giờ cao điểm, ảnh hưởng của thời tiết…) dẫn đến chất lượng và tính khả dụng của Dịch Vụ có thể không được đảm bảo xuyên suốt Công ty sẽ nỗ lực trong khả năng tốt nhất của mình trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho bạn;

3.1.17. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật của ETOK, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành.Bản cập nhật của Chính Sách Bảo Mật được đăng tải trên trang web http://www.ETOK.vn, và sẽ được thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực;

3.1.18. Bạn đồng ý hỗ trợ ETOK trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà ETOK có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành; 

3.1.19. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, ETOK hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của ETOK hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba.

3.1.20. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng đã bị chỉnh sửa với ý định nhầm lẫn tránh việc phát hiện hoặc hỗ trợ các hoạt động gian lận với ETOK hoặc để làm gián đoạn các tính năng vốn có của Ứng Dụng.

3.2. Nếu bạn làNhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.2.1. Nếu áp dụng, Bạn có các giấy phép, chấp thuận và quyền hạn thích hợp để cung cấp dịch vụ chocác bên thứ ba nơi bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.2.2. Bạn sẽ không liên hệ với Người Dùng cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch Vụ;

3.2.3. Bạn ý thức rõ rằng khi phản hồi Người Dùng, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do bạn tự thanh toán;

3.2.5. Nếu bạn được yêu cầu và đăng ký tài khoản thay mặt cho người sử dụng bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc người sử dụng của mình với Hợp Đồng này;

3.3. Nếu bạn là một Người dùng, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.3.1. Bạn sẽ tuân thủ các Chính Sách của ETOK;

3.3.2. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt các dịch vụ giả mạo;

3.3.3. Bạn sẽ không liên hệ với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;

3.3.4. Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây thiệt hại cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba;

3.3.5. Nếu áp dụng, bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Ứng Dụng hoặc Nền Tảng, bao gồm mọi đánh giá và nội dung sản phẩm của bên thứ ba, để tái bản ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào;

3.3.6. Bạn đồng ý rằng ETOK có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, xem một tài khoản là không hoạt động nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản người dùng của bạn trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày có giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn;

 1. Thanh toán

4.1. Đối với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba

4.1.1. Bất kỳ khoản phí nào bạn chi trả cho ETOK cho việc sử dụng Dịch Vụ là ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí Dịch Vụ”). Tùy thuộc vào các giới hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành, Phí Dịch Vụ sẽ là một tỷ lệ phần trăm của Phí Người Dùng, được xác định bởi ETOK vào từng thời điểm. Chính sách không hoàn trả này được áp dụng mọi lúc bất kể quyết định của bạn về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, quyết định của chúng tôi về việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vàoỨng Dụng/ Nền Tảng, sự gián đoạn của Dịch Vụ cho dù có kế hoạch, vô tình hay cố ý, hoặc vì bất kỳ lý do nào.

4.1.2. Bạn thừa nhận rằng tổng Phí Người Dùng mà Người Dùng trả cho bạn bao gồm Phí Dịch Vụ mà bạn thu thay cho ETOK.

4.1.3. ETOK có thể,tùy theo quyết định riêng của mình, đưa ra các khuyến mại đối với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau trên Các Giải Pháp cho bất kỳ Người Dùng nào, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ được bạn tôn trọng. ETOK có thể thay đổi Phí Dịch Vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

Thanh toán của Người dùng

4.1.4. Người Dùng có thể ”thanh toán cho việc cung cấp Giải Pháp của bạn ngay lập tức sau khi hoàn thành hoặc xác nhận đặt lịch đối với Giải Pháp đó, tùy trường hợp có thể, bằng tiền mặt hoặc phương thức không dùng tiền mặt, chẳng hạn như bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”). Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ của bạn, bao gồm tiền thưởng (nếu có), sẽ được chuyển đến bạn như đã thỏa thuận.

4.1.5. ETOK có quyền đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi tin rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và/ hoặc Người Dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ không quy trách nhiệm cho ETOK về bất kỳ sự từ chối, trì hoãn, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán cho bạn.

4.2. Đối với Người dùng:

4.2.1. Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba bằng cách chọn một trong các phương thức thanh toán có sẵn trên Ứng Dụng. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó sẽ là tự động và không được hoàn lại.

4.2.2. Bạn có thể chọn thanh toán cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba để cung cấp Giải Pháp bằng tiền mặt hoặc nếu có, bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác có trong Ứng Dụng.

4.2.3. Nếu bạn chọn thanh toán bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện Ứng Dụng.

4.2.4. Bạn đồng ý rằng ETOK có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch Vụ.

4.2.5. Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này.

4.2.6. ETOK có thể tạm dừng xử lý bất kỳ giao dịch nào hoặc vô hiệu hóa hoặc hạn chế việc sử dụng Thẻ trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong giao dịch dẫn đến việc từ chối hoặc bồi hoàn từ tổ chức tài chính hoặc khi ETOK một cách hợp lý tin rằng Thẻ đã được sử dụng cho một giao dịch có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi ETOK một cách hợp lý tin rằng bạn vi phạm Hợp Đồng này.

4.2.7. Bạn đồng ý bạn sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ ETOK trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

4.2.8. Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ.

 1. Chương trình Khuyến mại cho Người Dùng

5.1. Tùy vào từng thời điểm ETOK có thể tiến hành các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại để giới thiệu trên Nền Tảng các mã giảm giá, phiếu giảm giá, gói hội viên, hoặc các hình thức khuyến mại khác (gọi chung là “Mã Giảm Giá”). Từng loại Mã Giảm Giá sẽ có thời hạn hiệu lực, thời hạn áp dụng, giới hạn sử dụng và/hoặc tính hiện hữu khác nhau. Mã Giảm Giá có thể sẽ không được áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác, trừ trường hợp được sự đồng thuận từ ETOK. Trừ khi được quy định cụ thể tại đây, Mã Giảm Giá sẽ chỉ được sử dụng trên Nền Tảng, không được chuyển nhượng, trao đổi, hoàn lại hoặc quy đổi thành tiền mặt ETOK có toàn quyền thu hồi, điều chỉnh và/hoặc thay thế bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình khuyến mại,chương trình gói hội viên vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. ETOK có quyền hủy bỏ, tạm dừng hoặc truất quyền tham gia vào các chương trình khuyến mại hoặc chương trình gói hội viên mà không cần thông báo trước nếu ETOK có cơ sở cho rằng bạn đang có hành vi vi phạm bất kỳ điều nào của bản Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Xếp hạng

6.1. Người Dùng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có thể được phép đánh giá lẫn nhau về Các Giải Pháp được cung cấp.

6.2. Mọi xếp hạng sẽ được tự động đăng nhập vào hệ thống ETOK và ETOK có thể phân tích tất cả các xếp hạng nhận được.

 1. Quyền Sở hữu Trí tuệ

7.1. Chỉ có ETOK và các bên cấp li-xăng cho ETOK nếu có, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của ETOK và/hoặc các bên cấp li-xăng của ETOK. Tên công ty, logo ETOK, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và logo của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và tên sản phẩm gắn liền với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là các nhãn hiệu của ETOK hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và Ứng Dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và Ứng Dụng.

 1. Thuế

8.1. Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ ETOK trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc Có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ.

8.2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn có trách nhiệm đóng thuế và các khoản đóng góp theo luật định đối với các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.

 1. Bảo mật

9.1. Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến ETOK, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của ETOK và các công ty liên kết của ETOK được tiết lộ cho bạn bởi ETOK hoặc thay mặt ETOK (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Hợp Đồng này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ ETOK hoặc bất kỳ các công ty, liên kết nào khác hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Hợp Đồng này. Bạn đảm bảo thêm rằng bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch Vụ và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ETOK.

9.2. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:

9.2.1. Đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

9.2.2. Là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn;

9.2.3. Đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng;

9.2.4. Phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

 1. Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu

10.1. ETOK thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật. Chính Sách Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của ETOK và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó.

10.2. Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho ETOK, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của ETOK thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhâ như được mô tả thêm trong Chính Sách Bảo Mật.

10.3. Bạn thừa nhận rằng ETOK có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của ETOK. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà ETOK đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.

 1. Tương tác với bên thứ ba

11.1 Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể trao đổi thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba hiển thị hoặc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch của họ thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng. ETOK và bất kỳ công ty liên kết nào của ETOK không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên Internet được liên kết thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng, và trong mọi trường hợp, ETOK và các công ty liên kết của ETOK sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đó. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/ hoặc dịch vụ nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận các hàng hóa hoặc dịch vụ, ETOK không phải là một bên tham gia và từ chối mọi trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt như vậy có thể áp dụng đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. ETOK không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin đó của bên thứ ba.

11.2. ETOK có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/ hoặc để tăng doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị nói trên, bạn có thể vào mục cài đặt trên Ứng Dụng và tắt chế độ nhận quảng cáo hoặc vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn đồng ý và cho phép ETOK biên dịch và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch Vụ

11.3 Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet được sở hữu hoặc vận hành bởi các bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba “). Liên Kết Của Bên Thứ Ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc là hậu quả của việc truy cập, bất kỳ trang web liên kết nào. Siêu liên kết đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro trong việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó.

 1. Bồi Thường

12.1. Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ ETOK, các bên cấp li-xăng của ETOK và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của bên đó không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng trong giao dịch với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng (tùy từng trường hợp), thương nhân, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/ hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc (b) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng được sắp xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc (d) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng; (e) khi áp dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bạn đối với bất kỳ Phương Tiện nào, bao gồm việc cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ nếu có. Để làm rõ, việc xác định thiệt hại và mức bồi thường sẽ căn cứ vào các quy định và nguyên tắc của Bộ luật Dân sự hiện hành.

 1. Miễn trừ trách nhiệm

ETOK không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về Các Giải Pháp được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ Giải Pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ và Các Giải Pháp do Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba cung cấp và sẽ không có quyền truy đòi ETOK.

 1. Chậm trễ do Internet

DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ / HOẶC PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ NHỮNG HẠN CHẾ,CHẬM TRỄ, VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC XUẤT PHÁT TỪ VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ BAO GỒM VIỆC THIẾT BỊ BẠN SỬ DỤNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SỬ DỤNG BỊ LỖI HOẠT ĐỘNG. ETOK KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN, THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT DO CÁC SỰ KIỆN NÊU TRÊN GÂY RA.

 1. Giới hạn trách nhiệm

15.1. TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC, VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẠN CHỐNG LẠI ETOK SẼ BỊ GIỚI HẠN Ở TỔNG SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THỰC TẾ CHI TRẢ VÀ/HOẶC KỂ TỪ KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG SUỐT SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI ĐÓ. ETOK VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA ETOK KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH PHÁT SINH BỞI HOẶC GÂY RA CHO BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO ĐƯỢC BẠN ĐẶT DỊCH VỤ GIÚP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở:

15.1.1. TỔN THẤT, THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM;

15.1.2. VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM;

15.1.3. BẤT KỲ SỰ TÍN NHIỆM NÀO CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỰ HOÀN CHỈNH, CHÍNH XÁC VÀ TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO;

15.1.4. LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HOẶC GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ CÓ QUẢNG CÁO XUẤT HIỆN TRÊN TRANG WEB HOẶC ĐƯỢC CHỈ DẪN ĐẾN BỞI DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM, NGAY CẢ KHI ETOK VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA ETOK ĐÃ TƯ VẤN TRƯỚC ĐÓ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI.

15.2. ETOK SẼ KHÔNG LÀ MỘT BÊN TRONG TRANH CHẤP HOẶC ĐÀM PHÁN TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ. TRỪ KHI BẠN LÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CÓ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP VỚI ETOK, ETOK KHÔNG THỂ VÀ SẼ KHÔNG ĐÓNG BẤT KỲ VAI TRÒ NÀO TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC THANH TOÁN GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ. BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT THÔNG QUA DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG. NGOẠI TRỪ CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHẢ DỤNG CỦA NỀN TẢNG VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG ETOK, CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VÀ THANH TOÁN, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ETOK CHỈ LÀ ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN, HỖ TRỢ CÁC BÊN LIÊN QUAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI. BẠN THEO ĐÂY ĐỒNG Ý THÊM RẰNG BẠN TỪ BỎ VÀ GIẢI PHÓNG ETOK KHỎI CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHIẾU NẠI, HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG, HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐẾN BẠN BỞI DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG.

 1. Nghĩa vụ của ETOK

16.1. Cung cấp Dịch Vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền;

16.2. Tuân thủ Các quy định pháp luật về thương mại điện tử;

16.3. Cung cấp hóa đơn cước phí qua địa chỉ email của Người dùng;

16.4. Đảm bảo sử dụng đúng Mục Đích các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng quy định tại Hợp Đồng này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người Dùng;

16.5. Lưu trữ và bảo mật Thông tin Cá nhân của Người dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ;

16.6. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng dụng và / hoặc Phần mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng đã công bố.

16.7. Phối hợp với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba giải quyết các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến dịch vụ cung cấp thông qua Ứng Dụng trong phạm vi trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba theo quy định của pháp luật;

16.8. Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7 đa dạng hóa các kênh tương tác bao gồm liên hệ trực tiếp tổng đài ETOK gửi yêu cầu hỗ trợ qua Mục Trợ Giúp trang mạng xã hội Facebook chính thức của ETOK, qua Ứng Dụng và/hoặc các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời;

16.9. Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân;

16.10. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, ETOK có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết;

16.11. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và

16.12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 1. Thông báo

17.1. ETOK có thể Gửi thông báo thông qua Ứng dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong dữ liệu của ETOK hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của ETOK. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc 1 giờ sau khi gửi (nếu được gửi bằng email). Bạn có thể gửi thông báo cho ETOK (thông báo đó sẽ được coi là đã gửi cho ETOK khi ETOK nhận được) bằng thư được gửi bằng chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử đã đăng ký tới ETOK sử dụng các thông tin liên hệ như được cung cấp trong Ứng dụng.

 1. Chuyển nhượng

Điều Khoản Sử Dụng này như được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của ETOK. Bạn đồng ý rằng ETOK có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện ETOK phải (i) gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn và (ii) bên thứ ba cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của ETOK theo Hợp Đồng này. Trường hợp bạn không đồng ý việc chuyển nhượng và đề nghị thanh lý Hợp Đồng, ETOK sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, quyền/ nghĩa vụ phát sinh trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng với bạn.

 1. Giải quyết tranh chấp

19.1. Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào và bất kỳ tranh chấp, hành động khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi hoặc sửa đổi tại từng thời điểm (“Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài”) bởi một trọng tài do bạn và ETOK cùng thống nhất chỉ định (” Trọng Tài Viên”). Nếu bạn và ETOK không thể thống nhất về một trọng tài, Trọng Tài Viên sẽ được chỉ định bởi Chủ tịch của VIAC theo đúng Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài sẽ được chia đều cho và ETOK, trừ khi Trọng Tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng Tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

19.2. Không phụ thuộc vào các quy định trái với điều này bất kỳ khiếu nại nào giữa Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và Người Dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.

 1. Mối quan hệ

Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với ETOK.

 1. Tính riêng biệt

21.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp, hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

 1. Không từ bỏ

Việc ETOK không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

 1. Thoả thuận toàn bộ

Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và ETOK và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đương thời.

 1. Đình chỉ và chấm dứt

24.1. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn: (i) để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào Ứng Dụng, hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài Khoản của bạn và / hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do gì; (ii) để sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và (iii) để làm gián đoạn hoạt động của Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào “Tài khoản của bạn và/hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện việc bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác.

 1. Không có quyền của bên thứ ba

Hợp Đồng này không trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không là một bên trong Hợp Đồng này.

Xem Chính sách Bảo mật